Regulamentul oficial al campaniei promotionale
“Valentine’s Day – perfect smile”

Cadrul legal
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile Legii 677/22.11.2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date.

Capitolul 1
Organizatorul si perioada desfasurarii campaniei
1.1. Organizatorul campaniei este SC DURBAC MEDICAL TECH SRL, cu sediul social in
Giurgiu, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr
J52/607/11.07.2017, CUI 37940286, reprezentata legal prin Durbac Marius Andrei, in
calitate de Administrator si Asociat, denumit in continuare “Organizatorul”
1.2. Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament,
denumit in cele ce urmeaza ,,Regulament”
1.3. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt
obligatorii pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt prin publicarea anexelor sau
actelor aditionale la Regulament pe site-ul https://deltaclinicdent.ro/
1.4. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului, potrivit celor
mentionate mai jos.
1.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc ca au luat cunostinta
de prevederile Regulamentului si ca accepta termenii si conditiile prezentului Regulament
si inteleg ca, in acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform
Regulamentului.
1.6. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin afisarea pe site-ul clinicii https
://deltaclinicdent.ro/.
1.7. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Capitolul 2
Durata campaniei si aria de desfasurare
2.1. Campania este organizata si desfasurata in perioada 07 februarie 2023 – 28 februarie 2023
(denumita in continuare ,,Perioada Campaniei"), in conformitate cu programul de functionare al
Clinicilor Delta Clinic Dent afisat pe site si in punctele de lucru, intre orele 08:00 – 20:00.
2.2. Durata Campaniei poate fi modificata in conformitate cu prevederile art.1.3
2.3. Campania se desfasoara in cadrul clinicilor stomatologice Delta Clinic Dent – Cismigiu,
Delta Clinic Dent – Banu Manta;

Capitolul 3
Participanţii la campanie si dreptul de participare
3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice, care la data
inceperii Campaniei au virsta minima de 18 ani sau care desi nu au implinit 18 ani sunt
reprezentati de un reprezentant legal. Pot participa la concurs persoanele mentionate mai sus,
care vor realiza lucrari, tratamente si manopere stomatologice/medicale, in perioada desfasurarii
campaniei.
3.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane:
a) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inscrierii in Campanie, cu exceptia
celor care desi nu au implinit 18 ani sunt reprezentate de un reprezentant legal;
b) persoane juridice;
3.3. Refuzul Participantului de a pune la dispozilie modalitatea de contract sau de a fi contactat
exonereaza Organizatorul de aceasta obligatie de comunicare.
3.4. Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a
prevederilor prezentului Regulament.
Capitolul 4
Mecanismul campaniei
4.1 Poate participa la prezenta campanie orice doritor care va accesa pagina
Organizatorului www.deltaclinicdent.ro si vor completa campurile prevazute in link-ul de pe
site referitor la nume, prenume, email, telefon, clinica solicitata.
4.2. Receptia clinicii stomatologice pentru care s-a optat va contacta pacientul in termen de 2 ore
de la solicitarea programarii si ii va oferi toate informatiile necesare referitoare la campanie.
4.3. Pentru inscrierea in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare potrivit art. 3 din prezentul
regulament;
b) Inscrierea la prezenta Campanie trebuie sa se realizeze in perioada mentionata in art. 2 din
prezentul Regulament, in intervalul orar 08:00 – 20:00 (disponibil de luni pana vineri);
c) Programarile se vor putea realiza pana la finalul lunii martie, insa doar daca solicitarea este
facuta pana la data de 28 februarie 2023.
4.4. In desfasurarea acestei campanii promotionale, se folosesc materiale promotionale pe care
Organizatorul le pune la dispozitia participantilor prin urmatoarele platfome: a) site propriu; b)
social media: Facebook, Instagram, TikTok; c) alte platforme disponibile
Capitolul 5
Diverse
5.1. SC DURBAC MEDICAL TECH SRL îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru
modul de desfăşurare a promoţiei, precum şi pentru ofertele şi modalitatea de atribuire a
acestora.

Capitolul 6
Protectia datelor – GDPR
6.1 Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrează SC DURBAC MEDICAL TECH
SRL în scopul prezentei campanii precum și documentele, informațiile, cunoștințele, indiferent
de suportul pe care se află, au caracter strict confidențial.
6.2. Perioada pentru care se prelucrează datele cu caracter personal nu va depăși perioada
necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
6.3. În vederea derulării prezentei Campanii, SC DURBAC MEDICAL TECH SRL declară că
respectă obligațiile impuse de legislația europeana incidentă cu privire la protecția Datelor
cu Caracter Personal, respectiv cele stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice,
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date.
6.4. SC DURBAC MEDICAL TECH SRL va lua toate măsurile necesare împotriva utilizării,
reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a datelor cu
caracter personal primite de la participanții care se înregistrează în această campanie
Capitolul 7
Dispoziţii finale
7.1. Participantul la campanie acceptă să se conformeze acestui regulament. Acordarea ofertei in
baza programarii prealabile reprezintă singura obligaţie a organizatorului.
7.2. Prezentul regulament se afla afisat pe site-ul organizatorului principal al evenimentului la
adresa www.deltaclinicdent.ro
7.3. Orice problemă semnalată de un participant în desfășurarea campaniei se va aduce la
cunoștința Organizatorului prin email la adresa office@deltaclinicdent.ro
7.4. Răspunsurile și hotărârile Organizatorului sunt definitive și irevocabile.
7.5. În caz de forță majoră, Organizatorul poate lua decizia încetării desfășurării campaniei în
orice moment și va informa în cel mai scurt timp participanții.
7.6. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la această
campanie din cauza unor erori de software sau datorită unor cauze care nu depind direct de
organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de
internet s.a.
7.7. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de
către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la
campanie și care se află în afara culpei organizatorului.

ORGANIZATOR

SC DURBAC MEDICAL TECH SRL

Prin Administrator
Durbac Andrei Marius